This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Turkish

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen depremlerden etkilenen bölgedeki halkın yaşadığı zorlukları göz önünde bulunduran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Hükümeti’nin 15 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen illerde olağanüstü hâl ilan edildiğine dair bilgi verdiği mektubuna istinaden, bir dizi tedbir almaya karar vermiştir.

Aşağıda belirtilen söz konusu tedbirler doğal afetten etkilenen tüm illerden gelen başvurular bakımından uygulanacaktır.

  • 6 Şubat 2023 tarihinden sonra Mahkeme’ye ulaşan ve daha önce ulaşmasına rağmen Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. Maddesine uygunluk değerlendirmesi henüz yapılmamış olan başvurular bakımından, yeni bir bildirime kadar bu değerlendirmenin yapılması askıya alınmıştır.
  • Dört aylık başvuru süresi kuralına dair genel bir uzatma öngörülmemiştir (Sözleşme'nin 35. Maddesi). Ancak Mahkeme bu kabul edilebilirlik kriterini değerlendirirken, içinde bulunulan istisnai hali göz önüne alacaktır.
  • Davalı Devlete bildirilecek olan başvurularda, tarafların davaya etkili bir biçimde katılıp katılamayacakları olabildiğince göz önüne alınarak işlem yapılacaktır.
  • Kabul edilebilirliğe ve esasa dair kararlar alınmaya devam edilecektir. Bu kararlar taraflara mevcut tüm yöntemler kullanılarak bildirilecek ve HUDOC veri tabanında yayımlanacaktır.
  • Süre uzatma talepleri her başvurunun özel koşullarında ayrı ayrı değerlendirilecektir.
  • Tarafların davanın Büyük Daire önünde yeniden görülmesini talep edebilecekleri üç aylık süreye dair genel bir uzatma öngörülmemiştir (Sözleşme'nin 43. Maddesinin 1. paragrafı). Ancak geç gelen taleplerin kabul edilip edilmeyeceği içinde bulunulan istisnai hal göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
  • Mahkeme’ye ulaşan gönderiler olağan şekilde incelenecektir. Mahkeme’nin mektupları mevcut tüm yöntemler kullanılarak gönderilecektir.
  • Yeni bir bildirime kadar kayıttan düşürme uyarısı içeren mektuplar gönderilmeyecektir. Ayrıca kayıttan düşürme uyarısı içeren mektuplarda tanınan sürenin 6 Şubat 2023 tarihinden sonraki bir tarihte bittiği davalarda Sözleşme’nin 37. Maddesinin 1. Paragrafının a bendi uyarınca kayıttan düşürme kararı alınmayacaktır. Başvurucunun başvuruyu takip etme niyetinin olmadığını açıkça belirttiği durumlarda kayıttan düşürme kararı alınabilir. 

Mahkeme Başkanı gerekli gördüğü takdirde bu tedbirlere istisna tanınmasına karar verebilir.

Usulüne uygun bir başvuru nasıl yapılmalıdır?

Mahkeme’ye başvurmaya karar verdiğiniz takdirde, lütfen başvurunuzun Mahkeme İçtüzüğü’nün 47 maddesine uygun olduğundan ve bu maddede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içerdiğinden emin olunuz.

Mahkeme İçtüzüğü’nün 47 §§ 1 ve 2 maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tam olarak sunmamanız durumunda, şikayetleriniz incelenmeyecektir. Başvuru formundaki bütün alanların doldurulması zorunludur.

İçtüzük 47. madde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yargılama sürecinin başlatılması (İngilizcesi)

Usulüne uygun olarak yapılmış her başvuru Mahkeme tarafından incelenecektir, ancak bu durum, başvurunun kabuledilebilir bulunacağı anlamına gelmez.

 

Verilerin korunması (sadece İngilizce)

Mahkeme’ye Başvuru

Başvuru formu

Başvuru formunu İnternet’ten indirip doldurduktan sonra, formun çıktısını başvurunuzu tamamlamak için gerekli olan diğer belgelerle birlikte Mahkeme’ye posta yoluyla gönderiniz. Mahkeme’nin İnternet sitesinde yer alan başvuru formu dışındaki hiç bir başvuru formunu kullanmayınız.

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalar, formu doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanıza yardımcı olacaktır.

Başvuru formu

AİHM önündeki usul

Mahkemeye başvuru yapmış kişiler için belgeler ve açıklamalar.

Açıklama

Başvurunun Bulunduğu Aşama

SOP (Başvurunun Bulunduğu Aşama) arama motoru, dileyen herkesin bir başvurunun yargılama sürecinin hangi aşamasında olduğunu öğrenmesine olanak sağlar.

Başvurunun Bulunduğu Aşama

Yararlı belgeler

Sorular ve Cevaplar

Questions et réponses (turc)

Sorular ve cevaplar gelecekte başvuruda bulunacak başvuranlara bilgi sağlamaktadır.

 

 

Sorular ve Cevaplar

AİHM’ne Başvurunuz

Your application to the ECHR

Mahkeme tarafından incelenen bir başvuruya ilişkin çeşitli aşamaları anlatan bu broşür, özellikle Mahkeme’ye başvurusunu yolladıktan sonra, başvuranların sorabileceği temel soruları yanıtlamayı hedeflemektedir.

AİHM’ne başvurunuz- Nasıl başvurulur ve başvurunuz nasıl işleme alınır

Kabuledilebilirlik Rehberi

Kabuledilebilirlik Kriterlerini Uygulama Rehberi, esasen Mahkeme’ye başvuruda bulunmak isteyen avukatları hedeflemektedir. Bu rehber bir başvurunun taşıması gereken kabuledilebilirlik koşullarını açıklamaktadır.

 

Kabuledilebilirlik Rehberi

Başvuruların incelenmesine ilişkin iş akışı şeması

Bu iş akışı şeması Mahkeme bünyesindeki yargısal oluşumlar tarafından başvurunun ele alınma seyrini göstermektedir.

Mahkeme önündeki davanın seyrini gösteren basitleştirilmiş iş akışı şeması

Başvuru yapmaya ilişkin video sunumu

Vidéo sur l'introduction d'une requête

Bu video, başvuru formunun Mahkeme tarafından incelenebilmesi için nasıl doldurulması gerektiğini gösteren öğretici ve açıklayıcı bir çalışmadır. Bir başvuru yapılması için bilinmesi gereken temel bilgileri içermektedir. Ancak bazı bilgilerin başvuru formunun doldurulmasına ilişkin en son açıklamalar ışığında güncellenmesi gerekmektedir.

Video sunumu “Usulüne uygun bir başvuru nasıl yapılır”

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin bilgiler

Kabuledilebilirlik kriterlerine ilişkin video sunumu

Admissibility - TUR

Bu video, Mahkeme’ye başvurubilmek için gereken koşulları ortaya koymaktadır.

Kabuledilebilirlik kriterlerine ilişkin video sunumu

COURTalks-disCOURs

Mahkeme’nin ana duruşma salonunda çekilmiş olan ve on beş dakika süren bu video, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde çalışan bir hukukçu tarafından sunulmaktadır. Mahkeme’ye sunulan başvuruların incelenebilmeleri için, uyulması gereken kabul edilebilirlik şartlarını hakkında bilgi veren bu konuşma özellikle hukuk uzmanları ve sivil toplum kuruluşları dikkatine hazırlanmıştır.

Video

Bir başvurunun kabuledilebilirlik şartları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Filmi

Geniş bir izleyici kitlesinin hedef alındığı bu film, Mahkeme’nin nasıl çalıştığını açıklarken, bir yandan da karşılaştığı zorlukları göstermekte ve içtihatlardan örnekler vererek faaliyetlerinin kapsamını sergilemektedir. Film

İhtiyati tedbirler

İhtiyati tedbirler nelerdir ?

Mahkeme önüne gelen bir başvuruya ilişkin olarak incelemesine devam ederken, Sözleşmeye Taraf Devletin belirli geçici tedbirleri alması gerektiğine karar verebilir. Bu genellikle Devletin bir şeyi yapmaktan kaçınmasını istemekten ibarettir, örneğin, bireyleri ölüm veya işkence ile karşı karşıya kalacaklarını iddia ettikleri ülkelere geri göndermeme gibi.

İhtiyati tedbir talepleri (Uygulama talimatı)

Genel sunum 

Pratik bilgiler

Mahkeme tarafından sadece açıkça belirtilmiş koşullarda ihtiyati tedbir kararı verilir. Örneğin Sözleşme’nin ihlaline neden olabilecek ciddi risklerin bulunduğu durumlar gibi. İhtiyati tedbir taleplerinin büyük bir oranı gerekli koşulları sağlamamakta ve bu nedenle reddedilmektedir.