Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Upplysningar till klaganden

Förfarandet inför Europadomstolen

Målets innehåll och karaktär avgör vilken av domstolens sammansättningar som kommer att behandla detsamma:

  • en enskild domare,
  • en kommitté, eller
  • en kammare

Handläggningen av mål inför Europadomstolen

Mitt klagomål till Europadomstolen (engelsk version)

Förfarandets stadium

Denna sökmotor kan användas för att ta reda på vilket stadium i förfarandet ett mål befinner sig.
Sök efter ett mål

Förfarandet efter kommunicering

Svarandestatens regering underrättas om klagomålet genom en kommunicering.

Förfarandet kan delas upp i två på varandra följande faser. Under förlikningsfasen uppmanas parterna att, inom en period av 12 veckor, undersöka om det är möjligt att nå en förlikning. Om parterna inte förliks, går förfarandet in i en tvistefas under vilken de avger yttranden i målet.

Förfarande efter kommunicering av ett mål – förlikningsfas

Förfarande efter kommunicering av ett mål – tvistefas

Förfarandet kan också genomföras i en enda fas om en uppdelning inte är lämplig. I sådant fall behandlas frågan om en möjlig förlikning gemensamt med avgivandet av yttrande i målet.

Förfarande efter kommunicering av ett mål – gemensam fas

Film om förlikningsförfarandet

 

Film om förlikningsförfarandet

(endast på franska)

eComms - Skriftväxling med domstolen

eComms är ett verktyg som gör det möjligt för en klagandes ombud att kommunicera med domstolen elektroniskt. Denna metod att skicka och ta emot handlingar elektroniskt kan endast användas på domstolens initiativ och endast i den processuella fasen av skriftväxlingen, det vill säga när den svarande regeringen har underrättats om klagomålet.

eComms
Film