Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informacja dla skarżących

Postępowanie przed ETPCz

W zależności od rodzaju sprawy, skargi przydzielane są do odpowiedniego składu sędziowskiego, a mianowicie:

  • jednego sędziego
  • komitetu (orzekającego w składzie trzech sędziów)
  • lub Izby (orzekającej w składzie siedmiu sędziów)

Etapy rozpoznawania skargi przed Trybunałem

Moja skarga do Trybunału

Etap postępowania skargi

Wyszukiwarka Trybunału SOP ( Etat de la procédure/State of proceedings/ Etap postępowania) pozwala każdemu sprawdzić na jakim etapie postępowania znajduje się dana skarga.

Wyszukaj skargę

Postępowanie po komunikacji

Komunikacja oznacza zawiadomienie Rządu Państwa, przeciwko któremu skarga została wniesiona, o wniesieniu skargi.

To postępowanie może przebiegać w dwu kolejnych etapach. W postępowaniu ugodowym strony proszone są o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości polubownego załatwienia sprawy w terminie 12 tygodni. Następnie, jeśli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia ugody, rozpoczyna się postępowanie sporne, podczas którego strony wymieniają obserwacje.

Postępowanie po komunikacji skargi – postępowanie ugodowe
Postępowanie po komunikacji skargi – postępowanie sporne

Postępowanie może również przebiegać jednostopniowo, gdy podział postępowania na etapy nie jest uzasadniony. W tym przypadku, kwestia ewentualnej ugody i wymiana obserwacji są realizowane jednocześnie.

Postępowanie po komunikacji skargi – w jednym etapie

Wideo na temat postępowania ugodowego

 

Wideo na temat postępowania ugodowego

(tylko w języku francuskim)

eComms - Prowadzenie korespondencji z Trybunałem

Platforma eComms jest narzędziem umożliwiającym pełnomocnikom skarżących prowadzenie korespondencji z Trybunałem drogą elektroniczną. Taka metoda przekazywania i otrzymywania dokumentów może być wprowadzona z inicjatywy Trybunału, wyłącznie na etapie komunikacji, tzn. gdy Trybunał zawiadamia Rząd o wniesieniu skargi.

eComms 
Film