Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informasjon til klagere

Saksbehandlingen i EMD

Avhengig av sakens art vil klagen bli sendt til et av Domstolens judisielle organer:

  • en enedommer
  • en komité
  • eller et kammer

Behandlingen av klager i Domstolen (engelsk versjon)

Min klage til Domstolen (engelsk versjon)

Saksbehandlingsstatus på nett

Domstolens søkemotor (SOP) gir partene mulighet til å finne ut hvilket trinn i prosessen en klage befinner seg på.

Saksbehandlingsstatus på nett

Prosessen etter at klagen er kommunisert

Oversendelsen (kommunisering) av klagen er en underretning til den innklagede regjeringen om klagen.

Prosessen kan da deles inn i to faser. Under forliksfasen (forhandlingsperioden) vil partene inviteres til å undersøke muligheten for å komme frem til en minnelig løsning, innen tolv uker. Hvis partene ikke kommer til enighet vil prosessen gå videre til en tvistefase, hvor partene utveksler sine uttalelser om saken.

Prosessen i etterkant av en kommunisert klage – forliksfasen (forhandlingsperioden)
Prosessen i etterkant av en kommunisert klage – tvistefasen

Prosessen kan også bestå av kun en fase, hvis en slik deling ikke er hensiktsmessig. I så fall vil spørsmålet om en mulig minnelig løsning og utvekslingen av uttalelser bli håndtert samtidig.

Prosessen i etterkant av en kommunisert klage – kun en fase

Video om forliksfasen (forhandlingsperioden)

eComms - Kommunikasjon med Domstolen

eComms er et verktøy som gjør det mulig for klagernes representanter å kommunisere elektronisk med Domstolen. Denne fremgangsmåten med å sende og motta dokumenter elektronisk kan bare settes i gang på Domstolens initiativ når saken prosessuelt er på kommunikasjonsstadiet, dvs. når klagen er blitt oversendt den innklagede staten.

eComms 
Video