This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Bosnian

Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu

Ako odlučite da podnesete predstavku Sudu molimo vas da provjerite da li je u skladu sa pravilom 47. Pravila Suda koje objašnjava kako se podnosi predstavka i koja dokumenta treba dostaviti.

Ako izostavite bilo koji podatak ili dokument tražen u pravilu 47. st. (1) i (2), Sud neće uzeti u razmatranje vaše žalbene navode. Zato je neophodno da svi dijelovi obrasca predstavke budu uredno popunjeni.

Pravilo 47 Pokretanje postupka (Engleska verzija)

Sud će pravilno podnijetu predstavku uzeti u razmatranje, ali to ne znači i da će je proglasiti prihvatljivom.

 

Zaštita ličnih podataka (dostupno samo na engleskom)

Obraćanje Sudu

Obrazac predstavke

Potrebno je da obrazac predstavke preuzmete sa internet stranice Suda, popunite ga, odštampate i pošaljete poštom Sudu uz relevantna prateća dokumenta.

Ne smijete koristiti nijedan drugi obrazac. Obavezno pogledajte ostala dole navedena dokumenta jer će vam pomoći da pravilno popunite obrazac predstavke.

Obrazac predstavke

Postupak pred ESLJP

Informacije i dokumenta za osobe koje su podnijele predstavku Sudu.

Informacije

Status predmeta

Pretraživač SOP (State of proceedings / Status predmeta) omogućava svakome da sazna u kojoj se fazi razmatranja nalazi predmet.

Pretraga predmeta

Korisna dokumenta

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori pružaju informacije budućim podnosiocima.

 

 

Pitanja i odgovori

Vaša predstavka pred Sudom

Ova brošura opisuje različite etape postupka kroz koje Sud razmatra predstavku i osmišljena je da dâ odgovore na različita pitanja koja bi podnosilac mogao imati, naročito od trenutka kada je predstavka poslata Sudu.

Vaša predstavka pred ESLJP - kako se obratiti Sudu i kako će predstavka biti razmatrana

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Priručnik o kriterijima prihvatljivosti predstavke namjenjen je uglavnom pravnicima koji žele poslati predmet Sudu. U njemu su opisani uslovi prihvatljivosti koje svaka predstavka mora da ispunjava.

 

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Dijagram postupka

Ovaj dijagram opisuje kretanje predmeta shodno sastavu Suda.

Pojednostavljeni dijagram postupka pred Sudom

Video zapis o podnošenju predstavke

Ovaj video objašnjava kako treba popuniti obrazac predstavke da bi ga Sud uzeo u razmatranje. Molimo vas da imate u vidu da iako video tačno prikazuje osnove postupka podnošenja predstavke, potrebno je ažurirati neke informacije u skladu sa najnovijim uputstvima.

Video zapis „Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu“

Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Admissibility - BOS

Ovaj video zapis navodi glavne uslove prihvatljivosti koji moraju biti ispunjeni da biste se obratili Sudu.

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Film o Evropskom sudu za ljudska prava

Film Court 2016

Namjenjen široj publici, ovaj film opisuje rad Suda, podsjeća na izazove sa kojima se susreće i pokazuje širinu njegovog domena djelatnosti kroz konkretne primjere razmatranih predmeta.


 

Film

Privremene mjere

Šta su privremene mjere?

Kada Sud zaprimi predstavku, može zatražiti od države da preduzme određene mjere dok Sud ne bude u stanju da se izjasni o predmetu. U većini slučajeva, Sud traži od države da se suzdrži od činjenja nečega, i uglavnom se radi o tome da se neko lice ne izručuje u zemlju za koju tvrdi da će tamo biti usmrćeno ili mučeno.

Zahtjevi za privremene mjere (praktična uputstva)

Glavna prezentacija

Praktične informacije

Privremene mjere Sud određuje samo u jasno određenim situacijama, tj. u slučaju kada postoji opasnost od ozbiljnog kršenja Konvencije. Veliki procenat zahtjeva za privremene mjere je neprimjeren i stoga odbačen.